علامه عسگری از بزرگان و مفاخر ایران زمین است

علامه عسگری یکی از مفاخر بزرگ ایران است که در سامرا متولد شده و نیکان وی اهل ساوه میباشند

هنر بزرگ وی این است که با توجه به احادیث اهل سنت بسیاری از مسایل بزرگ را حل نموده و اثار ارزشمندی در این زمین بوجود اورده است

  • نویسنده : گروه نویسندگان