مستند زندگی نامه دکار سعید آشتیانی توسط دانشنامه مفاخر ایران منتشر شد

به کوشش دانشنامه مفاخر ایران مستند زندگی و آثار دکتر سعید آشتیانی از مفاخر ملی ایران تدوین و منتشر شد

این مجموعه در ۶۰ صفحه مصور چاپ و منتشر شده است