عکس منتسب به امیرکبیر

این سند را روزنامه اطلاعات در تاریخ ۶ اسنفند ۱۳۵۴درباره امیرکبیر درج نموده که قابل تامل است