. امير كبير يكي از درخشان ترين چهره هاي دوران تاريخ قاجار است كه با پايه گذاري حكومت مستقل ايران واقدامات اساسي خود توانست ايران را دردوران انحطاط قاجار اندك اميدي ببخشد وعزت واقتدار ايراني را با اصلاحات انديشمند خود پايه گذاري كند . امير كبير برخاسته از ديار زرخيز فراهان واز قشر زحمتكش وتوده هاي […]

. امير كبير يكي از درخشان ترين چهره هاي دوران تاريخ قاجار است كه با پايه گذاري حكومت مستقل ايران واقدامات اساسي خود توانست ايران را دردوران انحطاط قاجار اندك اميدي ببخشد وعزت واقتدار ايراني را با اصلاحات انديشمند خود پايه گذاري كند . امير كبير برخاسته از ديار زرخيز فراهان واز قشر زحمتكش وتوده هاي مردم است كه در اوج آگاهي و پشتكار حق رشد ورسيدن به مرز آگاهي رادرجامعه نمي يابند. درآن دوره سواد ومكتب فقط مختص به اشراف زادگان بود واكثريت مردم حق بهره برداري از رشد علمي را ندارشتند وآن گونه كه درحكايات آمده : امير كبير فرزند” كربلايي قربان ؛آشپز”خاندان قائم مقام بودكه با توجه به هوش سرشار ونبوغ خود آهسته آهسته هنگام بردن غذاي اشراف زادگان به درس آنها گوش مي داده است ودر امتحان ميرزاي عيسي خان قائم مقام هوش وذكاوت خود را مي نماياند وتحت تاثير سرپرستي وي قرار مي گيرد

جان فشاني امير كبيردر سال ۱۲۶۴ ق در جلوس ناصر الدين شاه بر تخت سلطنت و ياري شاه براي تامين مقدمات سفر به تهران لياقت وكارودانش امير كبير را براي تكيه بر مقام صدارت، بر همگان روشن ساخت تاشاه ۱۸ ساله جوان پس از رسيدن به تهران بادادن لقب “اتابك اعظم” به امير كبير فرمان صدارت اعظم براي او را صادركرددر اين حكم آمده است :

امير نظام ما تمام امور ايران را به دست شما سپرديم وشما را مسئول هر خوب وبدي كه اتفاق مي افتد مي دانيم همين امروز شما را شخص اول ايران وبه عدالت وحسن رفتار شما با مردم كمال اعتماد داريم ….

 از اين لحظه به بعد اقدامات اساسي امير كبير آغاز شد مجموعه اقدامات امير كبير در طي صدارت بيش از ۳ ساله اش را مي توان در۳حوزه” اجتماعي” ،” فنون ونظام “، “علم ودانش” تقسيم نمود.

 سرگذشت اميركبير و اهداف اصلاحي و ضد استكباري اين مرد سياسي لايق، اين مسلمان متديّن و وظيفه شناس و … و مصلح بزرگ ديني و اجتماعي و نقش استكبار جهاني در سركوبي، عزل، تبعيد و سرانجام شهادت وي از آن رو شايسته مطالعه و بررسي است كه پرده از خيانت‌ها و جنايت‌هاي استعمارگران شرق و غرب در كشورهاي عقب نگاه داشته شده برداشته و ما را وامي‌دارد كه هر چه مصمم‌تر و با آگاهي هرچه بيشتر به دسيسه‌هاي استكبار جهاني پي‌ ببريم.