سبحانی ، مسول دبیرخانه مفاخر: چرا هنوز صداي پهلوانان شاهنامه به گوش نوجوانان و جوانان این مرز و بوم آشنا نیست ! 29 مارس 2018

به بهانه ۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
سبحانی ، مسول دبیرخانه مفاخر: چرا هنوز صداي پهلوانان شاهنامه به گوش نوجوانان و جوانان این مرز و بوم آشنا نیست !

براستي اگر ۲۰ سال در يوش نشستن ارمغان شعر نيمايي و ۴۰ سال فيش نوشتن در زير زمين ارمغانش لغت نامه و ۳۰ سال مرارت و رنج با ارمغان شاهنامه بين ما مورد غفلت واقع شود آیا میتوان برای پاسداشت فرهنگ کشور پاسخی درخور و امید آفرین به نسل جوان ارایه داد !

اقدامات امیر کبیر در تاریخ ایران یک نقطه عطف است 29 مارس 2018

امیرکبیر شخصیتی بی نظیر در تاریخ ایران است
اقدامات امیر کبیر در تاریخ ایران یک نقطه عطف است

نیمای شعر نو هنوز موزه ندارد!! 29 مارس 2018

یک غفلت فرهنگی !!
نیمای شعر نو هنوز موزه ندارد!!

سیاسی
چیزی یافت نشد !